سلمان


12 امرداد 1395
ازتعدادی پرسنل شاغل در بیمارستان سلمان فارسی تقدیر شد
همزمان با هفته جهانی ترویج تغذیه باشیرمادرمعاون بهداشتی وکارشناسان مرکزبهداشت شهرستان بوشهر از بخشهای نوزادان وجراحی زنان بیمارستان سلمان فارسی بازدید نموده وازپرسنل شاغل دراین بخش ها تقدیر به عمل آوردند.

 
 
 
< >