بنفشه مشتونی


 

 

تحصیلات : کارشناس مامایی

پست سازمانی : کارشناس تنظیم خانواده

مسئولیت : کارشناس سلامت مادران

شرح وظایف:

  •  نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در برنامه مراقبت پیش از بارداری،بارداری وپس از زایمان
  •  نظارت بر اجرای برنامه PMTCT (پیشگیری از انتقال ایدز از مادر به کودک) در مراکز خدمات جامع سلامت
  •  تنظیم درخواست و نظارت بر توزیع مکمل های بارداری در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان
  •   برگزاری کارگاه وجلسات آموزشی جهت مراقبین سلامت وپزشکان جدیدالورود
  •  پیگیری ومداخله در خصوص زنان باردار پرخطر
  •  معرفی مهاجرت مادران باردار وزایمان کرده به شهرستان ها واستان ها
  • نظارت وپایش از کلاس های آمادگی برای زایمان
  •  تجزیه وتحلیل شاخص های برنامه سلامت مادران
  • تدوین برنامه عملیاتی سالانه شهرستان در برنامه سلامت مادران

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲۸


برگشت>>

< >