فراخوان جذب نیروها

تاریخ نامه: 13 آبان 1396
شماره نامه:
 
گسترش  |   

 

 

" بسمه تعالی "

آگهی جذب نیرو
مرکزبهداشت  شهرستا ن بوشهر در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود جهت خدمت در واحدهای تابعه خود براساس مجوز برنامه طرح تحول سلامت  به تعداد 3 نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی/ مصاحبه تخصصی و پس از طی کردن مراحل گزینش دانشگاه به صورت قرارداد شرکتی از طریق شرکتهای طرف قرارداد به شرح ذیل جذب نماید.
جدول رشته های شغلی مورد نیاز
عنوان شغل
محل جغرافیایی خدمت
تعداد مورد نیاز
جنسیت
شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی
توضیحات
زن
مرد
کارشناس بهبود تغذیه
مراکز خدمات جامع سلامت شهری شهرستان بوشهر
1
*
*
حداقل مدرک کارشناس تغذیه
 
کارشناس بهبود تغذیه
مرکز خدمات جامع سلامت شهری خارک
1
*
*
حداقل مدرک کارشناس تغذیه
 
دستیار دندانپزشک
مرکز خدمات جامع سلامت عالیشهر
1
*
*
مدرک تحصیلی حداقل دیپلم وحداکثرکاردانی رشته های بهداشت ومرتبط که دوره های آموزشی دستیاری گذرانده باشند
 
1-       شرایط عمومی جذب نیروی شرکتی
1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
2/1- داشتن تابعیت ایران
3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معاونت دائم از خدمت ( ویژه برادران)
4/1- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
5/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
6/1- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
7/1- داوطلبان باید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
8/1 التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
9/1 داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می شوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیات امناء موسسه
2-      شرایط اختصاصی جذب نیروی شرکتی
1/2- اولویت ها :
افرادی که دارای هریک از شرایط ذیل باشند بترتیب در اولویت پذیرش قرار دارند :
1-       بومی به ترتیب محل مورد تقاضا ، شهرستان ، استان
2-       ایثارگران بر اساس بند 8 آگهی مربوطه
3-       در شرایط کسب امتیاز یکسان فی ما بین شرکت کنندگان در آزمون اولویت با فرزند یا همسر پرسنل شاغل یا بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
2/2 مشمولین خدمات پزشکان و پیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره : مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حال انجام طرح می باشند می توانند در آزمون شرکت نمایند.
 
 
3-      نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 17/8/ 96مدارک مورد نیاز ثبت نام را به واحد کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر تحویل دهند.ودرتاریخ دوشنبه 22/8/96 جهت تحویل کارت ورود به جلسه به واحد کارگزینی مراجعه نمایند.
2/3-  مدارک مورد نیاز ثبت نام :
-          تکمیل برگ درخواست شغل
-          یک قطعه عکس 4×3
-          تصویر آخرین مدرک تحصیلی
-          تصویر کارت ملی
-          تصویر شناشنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
-          تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( ویژه برادران)
-تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از آن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن
تصویرمدارک دال بربومی بودن (درخصوص اولویتهای لازم )
-تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
3/3 به ثبت نام ناقص یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثرداده نخواهد شد.
4-زمان ومحل آزمون
 زمان آزمون سه شنبه  23/8/96 ساعت 12-مکان برگزاری آزمون : مرکزبهداشت شهرستان بوشهر(چهارراه مخابرات-کوچه دشتستان)
5- مواد امتحان :
1/5- آزمون کتبی شامل 30سوال تستی مرتبط با رشته مربوطه
2/5-مصاحبه حضوری از افرادی که حداقل 50%نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند.
3/5-چنانچه افراد شرکت کننده نتوانند حداقل 50%نمره را کسب نمایند،با نظر اعضاء کمیته آزمون ،این شاخص قابل تقلیل خواهد بود.
4/5-زمان مصاحبه متعاقبا" اعلام خواهد شد.
6- تذکرات
1/6-ایثارگران شامل جانبازان ،آزادگان ورزمندگانی که حداقل 6ماه سابقه حضورداوطلبانه درجبهه های جنگ تحمیلی دارند ونیز خانواده معظم شهداء ،جانبازان ،مفقودین،آزادگان یک سال وبالای یک سال اسارت ورزمندگان با سابقه حداقل 6ماه سابقه حضورداوطلبانه درجبه های جنگ تحمیلی،درصورت دارابودن شرایط مندرج در آگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردادخواهند بود.
2/6-از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی ( 30) درصد آن برابرقوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد.از 30درصد فوق الذکر 25 درصد به جانبازان وایثارگران فاقد شغل وفرزندان وهمسران شهداء وفرزندان وهمسران جانبازان بیست وپنج (25) درصد وبالاتر وفرزندان وهمسران آزادگان یک سال وبالای یکسال اسارت وخواهر وبرادر شهیدمعرفی شده ازسوی بنیاد شهید وامور ایثارگران استان و پنج (5) درصد سهمیه باقیمانده رانیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6ماه حضورداوطلبانه درجبه ها وهمسر وفرزندان آنان وفرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (25)درصد وآزادگان زیر یک (1) سال اسارت اختصاص می یابد.
تبصره: فرزندان (شهید ،جانباز بیست وپنجدرصد (25%) وبالاتر ،آزاده،اسیر ومفقود الاثر)بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه/دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند
3/6-انتخاب ایثارگران درحد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی ازبین ایثارگران واجد شرایط که درزمان مقرر ثبت نام نموده اند ،انجام خواهد شد.
4/6-پذیرش مازاد بر 30درصد سهمیه ایثارگران ازطریق رقابت باسایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
5/6-جانبازان وخانواده محترم شهداء درصورت کارت شناسایی ازبنیاد شهید وامورایثارگران با ارائه تصویر آن ،نیازی به اخذ وارائه گواهی از بنیاد مذکورندارند.
6/6-تمامی سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداری ازشرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی پس ازکسب حدنصاب لازم اختصاص می یابد.
7/6-داوطلب بومی شهرستان یااستان به افرادی اطلاق می گردد که واجد یکی ازشرایط ذیل باشد:
الف)شهرستان یااستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل تولد مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) همسر وفرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت ویا نیروهای مسلح (اعم از شاغلویابازنشسته) که شهرستان یااستان محل خدمت فعلی یابازنشستگی آنان با شهرستان یااستان محل تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج)داوطلب حداقل (4) سال ازسنوات تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان ویا دانشگاه ) را به صورت متوالی یا متناوب درشهرستان ویااستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
تبصره1: مبنای استان وشهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری درزمان ثبت نام می باشد.
تبصره 2: درصورتی که ظرفیت موردنیاز هریک ازرشته های شغلی مندرج درآگهی ازبین متقاضیان بومی شهرستان تکمیل نگردد،پذیرش بقیه افرادتاتکمیل ظرفیت وهمچنین انتخاب افراد ذخیره ازبین داوطلبان با اولویت بومی استان وسپس متقاضیان غیربومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.
8/6-داوطلبان منحصرا" مجاز به انتخاب یک شغل ویک محل جغرافیایی خواهند بود.
9/6-مدارک تحصیلی بالاتر یا پایین تر ازمقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل درآگهی استخدامی وهمچنین مدارک معادل،برای شرکت درامتحان واستخدام معتب نمی باشد.
10/6-مسئولیت ناشی ازعدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بودودرهرمرحله ازمراحل ثبت نام ،امتحان وجذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است ،داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد،حتی درصورت قراردادحکم مزبور لغو وبالااثر می گردد.
11/6-داوطلبان موظفند پس ازاعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر (اعلام شده توسطکارگزینی مرکز بهداشت شهرستان درزمان تحویل مدارک) به کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند.درصورت عدم مراجعه ،قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده وازافراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
12/6-هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق مرکز بهداشت شهرستان بوشهر خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
13/6/-با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام فایل پذیرش نخواهد بود.

14/6-مرکزبهداشت شهرستان بوشهر هیچگونه تعهدی جهت تامین غذا ومسکن پذیرفته شدگان ندارد.

فرم ثبت نام


دریافت فایل پیوست نامه

   

تاریخ بروز رسانی:   13 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >