توران خاورانی


 

 

تحصیلات : کارشناس پرستاری

پست سازمانی : کارشناس بهداشت پرستاری و مامایی

مسئولیت : کارشناس ترویج تغذیه با شیرمادر

شرح وظایف :
  • تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالانه شهرستان در برنامه سلامت کودکان
  • نظارت و بازدیدازنحوه ارائه خدمات کودکان و نوزادان در مراکز خدمات جامع سلامت وواحدهای تابعه
  • برگزاری کارگاهها و جلسات اموزشی درخصوص برنامه کودکان جهت مراقبین
  • برگزاری کمیته های کاهش مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه و ارائه گزارش به سطوح محیطی و استان
  •  ارسال گزارش فوری مرگ کودکان به استان
  •  بررسی کمبودتجهیزات و امکانات برنامه کودکان در سطوح محیطی و پیگیری رفع آن
  •  نظارت برموجودی و درخواست مکمل های اطفال و داروهای مانا درسطوح محیطی

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >