آزیتا صفدران


 

 

تحصیلات : کارشناس مامایی

پست سازمانی : کارشناس مامایی

مسئولیت :   کارشناس جمعیت و سلامت باروری - سالمندان

شرح و ظایف :

-تهيه برنامه عملياتي ساليانه در برنامه سلامت باروری
-بازدید و نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي صحيح برنامه سلامت باروری
-جمع بندي آمار ارسالي از مراكز محيطي
-ارسال آمار به واحد سلامت خانواده معاونت بهداشتي به صورت فصلي
-برنامه ريزي و تنظيم برنامه كارگاهها و كلاسهاي آموزشي
-تهيه و توزیع محتوای آموزشي در زمينه سلامت باروری
-آموزش مراقبین  وپزشکان  جديدالورورد
- نظارت بر درخواست ، توزیع و ثبت وسایل پیشگیری از بارداری در سطح شهرستان
-برگزاری کمیته توبکتومی (بستن لوله های رحمی در زنان ) در شهرستان و صدور مجوز توبکتومی و ارسال آمار مربوطه به معاونت بهداشتی
-نظارت بر کلاس مشاوره پیش از ازدواج
-تهيه و تنظيم برنامه عملياتي ساليانه سلامت سالمندان
- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد برنامه سلامت سالمندان به صورت فصلي و ساليانه
-تنظيم و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي روز جهاني سالمندان
-بازدیدنظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه سلامت سالمندان
-تامین مکمل سالمندان و نظارت بر درخواست و توزیع مکمل ها
- ارسال آمار فصلي برنامه سالمندان به واحد سلامت خانواده استان
- -آموزش پرسنل محيطي، ستادي، رابطين ،متخصص ادارات در زمينه سلامت سالمندان (طبق برنامه عملياتي و يا براساس مناسبتهاي تقويمي)
-هماهنگي با واحد مشاركتها و دعوت رابطين بهداشتي ادارات و ارگانها جهت شركت در كميته سالمندان
عضويت در كميته سلامت سالمندان -

-آموزش سالمندان


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >