دکتر طیبه احمدزاده


 

 

تحصیلات : دکترا حرفه ای

 پست سازمانی : پزشک عمومی                                                                                                                    

 سمت : کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده

 شرح وظایف :

  • نظارت ،پایش وارزشیابی نحوه اجرای برنامه های سلامت در سطح شهرستان
  • شرکت در جلسات برون بخشی با سازمانها وادارات در راستای پیشبرد اهداف بهداشتی
  • شرکت در جلسات کمیته آماری وتجزیه وتحلیل آمار برنامه های سلامت
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه های واحد سلامت خانواده
  • شرکت در جلسات سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت با سرپرست مرکز وبررسی مشکلات موجود
  • انجام بازدید های ستادی از مراکز وپایگاههای سلامت ونظارت بر فعالیت مراقبین سلامت

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >