فاطمه بهمن


 

 

 مدرک تحصیلی : لیسانس مامایی

 پست سازمانی : کارشناس بهداشت خانواده

کارشناس برنامه :سلامت میانسالان

  شرح وظایف :
-  تهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنا مه خدمات نوین سلامت میانسالان
-  نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای خدمات نوین سلامت میانسالان
-  تجزیه و تحلیل و محاسبه شاخصهای برنامه خدمات نوین سلامت میانسالان
-  آموزش پرسنل محیطی  و پزشکان در زمینه برنامه سلامت میانسالان
-  هماهنگی جهت اجرای برنامه های هفته ملی سلامت بانوان و مردان
-  برنامه ریزی و تنظیم کارگا ههای آموزشی برنامه سلامت میانسالان
- تهیه گزارش فعالیتهای انجام شده در برنامه سلامت میانسالان و ارسال به معاونت بهداشتی

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >