غیر واگیر


شرح وظایف:
 1-پیگیری برنامه های مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر در سطح شهرستان(دیابت-تالاسمی-فشار خون-سوانح و حوادث-فنیلکتنوری-هیپوتیروئیدی- سرطان-پی کی یو-G6PD-بیماریهای قلبی وعروقی-آسم وآلرژی-مسمومیت با سرب)
2 -آموزش در خصوص کلیه بیماریهای غیر واگیر بر حسب اولویت درشهرستان به پرسنل مراکز خدمات جامع سلامت و عموم مردم
3-نظارت بر فعالیتهای بیماریهای غیر واگیر مراکز خدمات جامع سلامت شهری/روستایی/شبانه روزی/پایگاههای سلامت/خانه های بهداشت
4-جمع آوری،تجزیه و تحلیل و ارسال آمارهابه معاونت بهداشتی
5-گزارش دهی بیماریهای غیر واگیراز مراکز بهداشتی ودرمانی خصوصی ودولتی
6-تشکیل کمیته ها و جلسات  درون بخشی و برون بخشی
7-تامین وسایل و لوازم جهت انجام غریالگری نوزادان( تیرویید و PKU G6PD)
8-پیگیری مواردمشکوک بیماریهای تیرویید و PKU G6PD
9- جمع آوری آمار سوانح و حوادث از بیمارستانهای تحت پوشش
10-جمع آوری آمار حوادث چهارشنبه سوری از بیمارستانها و ارسال به معاونت
11-برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در مناسبت های خاص
12-تشکیل جلسات هماهنگی با حضور تیم مشاوره تالاسمی
13-پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام به موقع مشاوره تنظیم خانواده . ارجاع به آزمایشگاه مراکز پیش از تولد(PND)
14-هماهنگی با بیمارستان جهت ارجاع والدین بیماران تالاسمی ماژور در خصوص مشاوره تنظیم خانواده و ارسال به موقع آمار بیماران تالاسمی ماژور
15-بازدید از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر عملکرد آنها
16-نظارت بر انجام برنامه های طرح تحول سلامت مرتبط با بیماریهای غیرواگیر  
در ذیل در مورد هر بند توضیحاتی داده می شود :
پیگیری برنامه های مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان :
دیابت
1-آموزش در خصوص دیابت و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت شهری/روستایی/شبانه روزی/پایگاههای سلامت/خانه های بهداشت
2-نظارت بر غربالگری دیابت به منظور شناسایی بیماران دیابتی و تحت مراقبت قرار دادن آنها جهت کنترلبیماری و پیشگیری از عوارض بیماری
فشار خون
1-آموزش در خصوص فشار خون و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت شهری/روستایی/شبانه روزی/پایگاههای سلامت/خانه های بهداشت
2- نظارت  برغربالگری فشار خون به منظور شناسایی بیماران فشارخونی وتحت مراقبت قرار دادن آنها جهت کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض آنها
تالاسمی
1-آموزش در خصوص تالاسمی و عوارض آن و همچنین چگونگی انتقال بیماری از والدینبه فرزندان به عموم مردم و کارکنان بهداشتی و همچنین عاقدین
 2-مشاوره جهت ذوج ناقلین
3-مراقبت ذوج ناقلین به منظور پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور
4-مراقبت والدین بیمار ان تالاسمی و همراهی آنها تا به دنیا آوردن یک نوزادسالم
 5-اجرای استراتژی سوم پیشگیری از تالاسمی ماژور
6-کنترل زوجهایی که قبل از سال 1375 ازدواج کرده اند. چون قبل از سال 75آزمایشات قبل از ازدواج انجام نمی شده است ذوجین از و ضعیت ناقل بودن یا نبودن خودبی خبرند.
7-ارجاع ذوج ناقلین جهت انجام ازمایشات تشخیص پیش از تولد( PND )
غربالگری نوزادن
1-اجرای غربالگری نوزادان جهت شناسایی بیماری فنیل کتنوری- هیپو تیروئیدی-G6PD درمراکز خدمات جامع سلامت تابعه
 2-آموزش به زنان باردار در خصوص بیماری های مذکور و اهمیت غربالگری
3-تامین وسایل و مواد لازم جهت غربالگری برای مراکز نمونه گیری
4-ارسال نمونه های گرفته شده به ازمایشگاه غربالگری نوزادان
     5-گرفتن جواب آزمایشات از ازمایشگاه
6-پاسخگو بودن در خصوص جواب ازمایشات به والدین
7-پیگیری موارد مشکوک به هیپو تیروئیدی ،و فنیل کتونوری  وg6pDجهت آزمایشهای مجدد وتائیدی
8-ارجاع موارد بیمار جهت درمان به پزشکان فوکال پوینت
9-اطلاع به والدین نوزادان جهت آگاهی و مراقبت از نوزادان خود
10-برگزاری کلاس های آموزشی هیپو تیروئیدی  وفنیل کتونوری –G6PDجهت پرسنل درگیر برنامه
سوانح و حوادث
1-آموزش به عموم مردم نسبت به اهمیت سوانح و حوادث و میزان مرگ و میر بالایآن
2-جمع آوری آمارهای سوانح وحوادث از بیمارستان ها دولتی/خصوصی
2-جمع آوری آمارها (گزش ها –غرق شدگی و....) وارسال به معاونت بهداشتی
سرطانها
1-گرفتن آمارهای سرطان از مراکز و ارسال به معاونت بهداشتی
2-آموزش در خصوص سرطانها بخصوص سرطانهای شایع در شهرستان نظیر معده و....
مسمومیت با سرب
1-آموزش به عموم مردم  وپرسنل نسبت به اهمیت  این موضوع
2-شناسایی بیماران جهت مراقبت وپیشگیری از عوارض آن
3-دریافت گزارش موارد مسمومیت با سرب از مطب ها وبیمارستانها دولتی /خصوصی
هچنین برگزاری مراسم های مختلف هماهنگ با تقویم های بهداشتی درمانی نظیرروز جهانی قلب،آسم  ،دیابت،سوانح وحوادث،سرطان ،تالاسمی،چهاشنبه سوری
 

چارت سازمانی غیر واگیر
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >