تاریخچه

1391/2/20 0:0

وظایف مرکز بهداشت شهرستان

·         جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی ، آمارهای حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه های محلی و گزارش های لازم

·         شناخت و دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها

·         بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی و اپیدمیها

·         تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعه

·         برنامه ریزی ، گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی

·         تدارکات و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه ها و خانه های بهداشت تابعه

·         مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی برگزار می شود

·         تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

·         اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

·         اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روشهای نوین ، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات

·         جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت مراکز بهداشتی درمانی تابعه و ابلاغ نتایج به آنها و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامهای بالاتر

·         تدوین ، اجرا و مشارکت دراجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بخش بهداشتی شهرستان

·         برآورد اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و تدوین بودجه سالانه و اجرای بودجه مصوب

 

مدیریت در واحدهای بهداشتی:

·         برنامه ریزی:

تحلیل وضعیت موجود از لحاظ فنی با توجه به شاخصها

·         پشتیبانی:

با توجه به وضعیت نیروی انسانی ، تجهیزات ، فضاهای فیزیکی و اعتبارات

·         سازماندهی :

تلاش برای استاندارد سازی منابع شامل ( نیروی انسانی ، تجهیزات ، فضاهای فیزیکی و اعتبارات ) بر اساس برنامه های اولویت بندی شده برای واحدهای تابعه

·         پایش:

پایش اجرای فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی مرکز بهداشت شهرستان از نظر اجرای به موقع فعالیتها ، مصرف درست و صحیح منابع تحت اختیار، در دسترس بودن خدمات ، پوشش خدمات به گروه های هدف ، نگهداری ساختمانها ، تاسیسات و تجهیزات ، انضباط اداري و رفتارهاي اجتماعي پرسنل بخش و پايش اجراي برنامه هاي مسئولين گروه هاي کارشناسي و پشتيباني

·         هماهنگی:

·         هماهنگی درون بخشی:

برقراری هماهنگی در مرکز بهداشت شهرستان با تشکیل شوراهای هماهنگی کارشناسی و پشتیبانی ، کمیته های فنی و ...

برقراری هماهنگی بین واحدهای تابعه با تشکیل جلسات هماهنگی مسئولین مراکز ، مسئولین پایگاه های بهداشتی ، سمینار آموزش بهورزی و ...

·         هماهنگی برون بخشی:

برقراری هماهنگی بین مرکز بهداشت شهرستان با سایر بخشهای توسعه ، نهادهای رسمی و اجتماعی شهرستان با تشکیل شوراهای بهداشت شهرستان ، کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی و ... و شرکت در جلسات هماهنگی شهرستان از جمله شورای اداری شهرستان ، شورای آموزش و پرورش و .


تاریخ بروز رسانی:   28 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >