خانه بهداشت احمدی

1391/2/28 0:0

معرفی :

مسئول:نسرین هلیله
دارای جمعیت 1548نفر و 327خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : دویره

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 2کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1359

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1359

کلمات کلیدی:
خانه     بهداشت     احمدی        

تاریخ بروز رسانی:   3 بهمن 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >