خانه بهداشت بندرگاه

1391/2/31 0:0

معرفی :

دارای جمعیت 2415نفر و 640خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : چاهکوتاه

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 3 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1367

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1369

شماره تلفن : 33410535


تاریخ بروز رسانی:   16 دی 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >