خانه بهداشت هلیله

1391/2/31 0:0

معرفی :

دارای جمعیت 2212 نفر و 605 خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : هلیله

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : کمتر از 1 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1364

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1364

شماره تلفن : 33421218


تاریخ بروز رسانی:   23 دی 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >