خانه بهداشت محرزی

1391/2/31 0:0

معرفی :

دارای جمعیت 744 نفر و 196 خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : کره بند

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 10 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1364

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1375


تاریخ بروز رسانی:   31 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >