گسترش شبکه


 شرح وظایف :

 • برنامه پزشک خانواده
 •  وارد کردن اطلاعات در HNIS
 • برنامه ی سرشماری سالانه
 • برنامه رابطین
 •  برنامه آموزشی ستادی
 • صدور گواهی های آموزشی و شناسنامه های آموزشی
 • درخواست نیرو
 • ارسال و جمع بندی آمار به معاونت و ارگان های مرتبط
 • نظارت بر انجام بازدید های ستادی
 • دبیرکمیته نقل و انقالات
 • دبیر کمیته بهبود فرآیندها
 • نظارت بر کارورزی دانشجویان در مراکز تحت پوشش
 • برنامه ی عشایر
 • کمیته آمار
 • نظارت بر عملکرد مرکز آموزش بهورزی
 • نظارت بر برنامه ی مدون پزشکان
 • ثبت مرگ

چارت سازمانی گسترش شبکه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >