خدمات


 

شرح وظایف :

  • نظارت بر انجام امور انتظامات
  • تعیین محل کار خدمتگزاران
  • تعیین ساعات کشیک نگهبانان
  • نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمان ها از قبیل ( تامین روشنایی ، سوخت ، تلفن و غیره )
  • هماهنگی امور جهت برگزاری همایش ها و جلسات درون بخشی
  • و سایر

چارت سازمانی خدمات
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >