بهداشت دهان و دندان


 

 شرح وظایف :

  • تدوین برنامه عملیاتی واحد
  • تهیه عملکرد سالیانه واحد و برنامه ریزی بر مبنای آن
  • هماهنگی های برون بخشی و درون بخشی
  • بازدید از مراکز دندانپزشکی و ارسال گزارش بازدید
  • جمع بندی و ارسال آمارهای دندانپزشکی
  • تعیین شاخص های بهداشتی واحد با همکاری واحد استانی
  • برآورد نیازهای واحدهای دندانپزشکی به موارد مصرفی و تجهیزات
  • پیگیری تعمیرات یونیت ها و تجهیزات دندانپزشکی

چارت سازمانی بهداشت دهان و دندان
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >