بهداشت مدارس


 

 

 شرح وظایف :

 • تدوین برنامه عملیاتی واحدنوجوانان وجوانان
 • تعیین شاخصهای بهداشتی واحد وبرنامه ریزی فعالیتها برمبنای آنها
 • پایش فعالیتهای پرسنل محیطی درانجام مراقبتها طبق فرمهای سامانه یکپارچه بهداشت(سیب)
 • تهیه عملکرد سالیانه واحد
 • برگزاری دور ه های آموزشی برای مراقبین سلامت شاغل در مراکزوپایگاههای سلامت
 • انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی از طریق برگزاری جلسات در راستای اهداف وانتظارات واحد
 • نظارت برروند اجرای برنامه هااز طریق انجام بازدیدو تکمیل چک لیست های مربوطه
 • اجرای طرحها و برنامه های مرتبط با موضوعات و مناسبتهای بهداشتی در مدارس وموسسات آموزشی
 • تهیه متون و جزوات آموزشی مورد نیاز مراکزجهت اجرای برنامه های آموزشی
 • همکاری با سایر واحدها ی ستادی در جهت اجرای برنامه ها و طرحهای مداخله ای درمدارس
 • هماهنگی جهت برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی برای گروه سنی جوانان
 • هماهنگی جهت برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی برای مربیان ورابطین بهداشت آموزش وپرورش
 • نظارت وپیگیری تامین تجهیزات ووسایل مورد نیاز مراقبت نوجوانان وجوانان

چارت سازمانی بهداشت مدارس
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >